Friday, September 14, 2007

ขออนุโมทนา

ขอประกาศ อนุโมทนาก้บโยคี ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ที่ได้ร่วมทำบุญในการซ้อมกุฎิของพระอาจารย์

วันนี้ อาตมาอยู่ได้สบายเพราะอุปการคุณของท่านทั้งหลาย ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงพบแต่ความสควกสบายในกาลทุกเมื่อ ทุกคนทุกท่านเทอญ ฯ